Call Us Now! +662 663 3091-2

การตรวจสุขภาพหลอดเลือดและหัวใจ (Max Pulse Analysis)

       Max Pulse Analysis คือ เครื่องตรวจวัดสภาพภายในหลอดเลือด ปริมาณการไหลเวียนของเลือด อายุของหลอดเลือด แรงต้านภายในหลอดเลือด ความยืดหยุ่นและอัตราการเต้นของหัวใจ เครื่องจะทำการตรวจจับสัญญาณชีพจรและใช้ระบบเซ็นเซอร์ทำการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องตรวจวัดนี้ เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทางการแพทย์ ในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลี ว่าเป็นเครื่องมือทีมีความแม่นยำในการตรวจ เพื่อบ่งชี้ถึงคุณภาพหลอดเลือดและระบบประสาทอัตโนมัติ
  
      Max Pulse ทำการตรวจโดยฉายรังสีอินฟราเรด (IR) ผ่านปลายนิ้ว แล้ววัดจากการดูดแสงอินฟราเรด โดยฮ็อกซี่โมโกลบินในเม็ดเลือด
- วิเคราะห์ความผันแปรของอัตราชีพจร
- วิเคราะห์คลื่นชีพจรบอกสภาวะของเส้นเลือด
- วิเคราะห์ความเครียด และเส้นเลือด
- วิเคราะห์ความสมดุลของระบบประสาท