Call Us Now! +662 663 3091-2

Customer Relations Executive

 

คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรี (ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

3.  มีใจรักบริการ สามารถรับนัด และโทรตามคนไข้ และปิดการขายได้

4. สามารถวางแผน CRM Program ร่วมกับแผนกการตลาดได้

5. สามารถทำงานได้ภายใต้ภาวะกดดัน

6. หากมีประสบการณในการทำงานคลินิก / วงการแพทย์ทางเลือก จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี / บุคลิกภาพดี

8. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

Apply Now