Call Us Now! +662 663 3091-2

Nurse

 

คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพที่รับรองจากการพยาบาล

2.เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี

3.หากมีประสบการณในการทำงานคลินิก / วงการแพทย์ผสมผสาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี / บุคลิกภาพดี

5. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

Apply Now