Call Us Now! +662 663 3091-2

Pharmacist

 

คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพที่รับรองจากสภาเภสัชกรรม

2.เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

3.หากมีประสบการณในการทำงานคลินิก / วงการแพทย์ทางเลือก / มีความรู้ด้านอาหารเสริม (Vitamin) จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี / บุคลิกภาพดี

5. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

Apply Now