Call Us Now! +662 663 3091-2

Clinic Supervisor & Sales Manager

 

คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรีด้านเทคนิคการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

    หากจบปริญญาโท MBA จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

2. เพศหญิง อายุ28 ปี ขึ้นไป

3.  สามารถดูแลยอดขายของคลินิกให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร

4. สามารถวิเคราะห์และประเมินยอดขายที่จะเกิดขึ้นได้ โดยสรุปเป็นรายงาน (Report)

5. สามารถควบคุม Budget เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6. มีความสามารถด้านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

7. สามารถทำงานเป็นทีมได้

8. มีสภาวะความเป็นผู้นำสูง  

9. สามารถทำงานได้ภายใต้ภาวะกดดัน

10. หากมีประสบการณในการทำงานคลินิก / วงการแพทย์ทางเลือก / แพทย์ผสมผสาน

จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

11. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี / บุคลิกภาพดี

12. จะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

Apply Now